Historia SRK

„Rodzina  Bogiem silna”
                                                                                                                                                                                              Jan Paweł II

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej  powstało w 1993r. z inicjatywy bpa Józefa Życińskiego, bpa Józefa Gucwy oraz ks. prof. Władysława Szewczyka dyrektora Duszpasterstwa Rodzin DT.

Zebranie założycielskie odbyło się 23 stycznia 1993 roku a osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało 30 marca1993 roku wpisem do rejestru  Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie.

18 kwietnia 1993r,odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie, na którym dokonano wyboru władz statutowych  SRK DT. Pierwszym prezesem zarządu została Pani Maria Lechowicz, swoją funkcję pełniła do 1997r.

W 1997 nowym prezesem został Pan Mirosław Swoszowski, a od roku 2005 do chwili obecnej funkcję tę sprawuje  Pan Stanisław Klimek.

Za formację duchową członków Stowarzyszenia odpowiedzialni są, powoływani przez Biskupa Ordynariusza, Diecezjalni  Asystenci SRK DT.

Pierwszym Asystentem został ks. Ryszard Piasecki następnie od 2000 r ks. Janusz Kłęczek, od r.2008 ks. dr Jan Banach a od r.2016 do chwili obecnej funkcję tę sprawuje ks. dr Piotr Cebula.

Pierwszy oddział został powołany w 1993r, w  parafii Koszyce Wielkie, jej pierwszy prezes Pan Bogdan Wielkiewicz pełni tę funkcję nadal. Do końca 1993 r. powstało w diecezji 23 oddziały liczące 693 osoby. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 36 oddziałów zrzeszających 700 osób.

Wpis do rejestru Stowarzyszeń został dokonany 12 września 2001r. natomiast  29 września 2004 SRK DT otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego  otrzymując nr KRS 0000039250  z możliwością korzystania z 1% odpisu z podatku.

Działalność SRK to przede wszystkim pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, ochrona życia ludzkiego od poczęcia oraz troska o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie, akcje charytatywne (m.in. rozdzielanie pomocy żywnościowej z UE), akcje kulturalne, konferencje naukowe. Od roku 1996   Stowarzyszenie organizuje w różnych miastach diecezji „ Marsze dla Życia i Rodziny”, które są manifestacją głownie osób młodych za życiem i rodziną.

Corocznie od 2000r. w trzecią niedzielę czerwca, na pamiątkę pobytu Ojca św. Jana Pawła II na starosądeckich błoniach, SRK DT organizuje Diecezjalne Święto Rodziny.

Obecnie przeżywamy V Synod  Diecezji Tarnowskiej. Stowarzyszenie z pełnym zaangażowaniem włącza się w działania na rzecz małżeństw i rodzin. Program formacyjny parafialnych oddziałów SRK jest spójny z głównym tematem synodalnej refleksji całej wspólnoty diecezjalnej.